Hvordan blir jeg medlem på QXL.no?
 
 

Kundevilkår

1. Avtalen 1.1 Denne avtalen er et juridisk bindende dokument som fastsetter dine rettigheter og forpliktelser, samt rettighetene og forpliktelsene til QXL.no (heretter benevnt som “QXL”, “vi” eller “oss”), i forhold til de tjenester tilbudt av QXL gjennom denne nettjeneste [eller noen annen av QXLs nettjenester som QXL er linket til] (heretter samlet benevnt “QXL’s Tjenester”). Registrering for QXL’s tjenester er i seg selv gratis. Ved registrering for QXL’s tjenester vedtar du vilkårene i denne avtalen. Avtalen bekreftes hver gang du benytter deg av en eller flere av QXL’s tjenester. Vi anbefaler at slår opp i denne hver gang du vurderer å inngå en transaksjon gjennom QXL’s tjenester. Du skal være oppmerksom på at vilkårene i denne Avtale kan endres fra tid til tid i henhold til punkt 1.3 under. 1.2 Omfang av avtalen. Denne avtale innbefatter vår (a) Personvernspolitikk, (b) våre auksjonsregler og © ethvert vilkår eller enhver regel referert i punkt 2.2. I fellesskap utgjør ovennevnte den hele og fullstendige avtale og forståelse mellom partene i forhold til denne Avtales innhold og erstatter (i forhold til dette innhold) enhver tidligere overenskomst, avtale, erklæring og forståelse, (med unntak av hver svikaktig eller bedragersk fremstilling av den ene eller annen part.) 1.3. Endringer i denne avtale. QXL forbeholder seg retten til å endre denne avtalen ved behov, nye versjoner av avtalen vil i så fall bli offentliggjort på QXL.no’s sider for regler og betingelser. Når så gjøres, vil du bli varslet om dette gjennom hovedsiden (www.qxl.no). Enhver ny versjon av disse vilkår og betingelser vil tre i kraft og vil gjelde alle auksjoner, så vel som all annen aktivitet på eller gjennom QXL’s tjenester og medlemmenes øvrige forhold til QXL, med ikrafttredelse samme dato slik offentliggjøring skjer (eller ved senere dato dersom meddelt av QXL i offentliggjøringen). For det tilfelle at du ikke ønsker å være underlagt den nye versjonen av avtalen, må du stanse all deltagelse i auksjoner samt annen bruk av QXL’s tjenester fra den nye versjonen av avtalens ikrafttredelsesdato. Auksjonsreglene kan bli endret med umiddelbar virkning, som nevnt under i punkt 5.1. 1.4. Sted for oppfyllelse og lovvalg. I. QXL er et selskap registrert i Norge med foretaksnummer 981 313 097, registrert forretningsadresse i AKERSGATEN 32, 0180 OSLO, Norge [og nummer for merverdiavgiftsbetaling 981313097]. Alle auksjoner blir ansett som gjennomført i Norge. II. Partene underkaster seg begge Norske domstoler som ikke-eksklusiv jurisdiksjon i forhold til samtlige uenigheter som måtte oppstå som følge av denne Avtalen.
 
2. Andre tjenester 2.1. QXL tjenester i andre land. Hver gang du benytter deg av en QXL tjeneste som er rettet mot et annet land, (tilgjengelig gjennom for eksempel QXL.dk, QXL.com, etc) vil din bruk av denne QXL tjenesten være underlagt de vilkår og betingelser som er gjeldende for vedkommende QXL tjeneste. Husk at du nå må ha separate kontoer i de forskjellige land. Vilkår og betingelser vil være fastlagt på vedkommende lokale språk, og vil være forskjellig fra dem som fremgår av denne avtalen, fordi de reflekterer lovverket og praksisen i vedkommende land. Særlig kan det være store variasjoner fra land til land vedrørende hva som lovlig kan bli kjøpt og solgt. Ved å benytte deg av disse land-spesifikke QXL tjenestene, anses du for å faktisk ha akseptert de vilkår og betingelser som knytter seg til dem. Du er også underlagt de forskjellige land-spesifikke avgifter. Dersom du har spørsmål vedrørende de ulike vilkår og betingelser som knytter seg til disse andre land-spesifikke QXL tjenestene, kan du kontakte oss på auksjon@qxl.no for mer informasjon. 2.2. Tilleggstjenester. Fra tid til annen kan QXL eller våre datterselskaper komme til å tilby ikke-auksjonsrelaterte tjenester eller fordeler (”andre tjenester”) til våre medlemmer gjennom QXL systemet. Din bruk av slike andre tjenester kan være underlagt tilleggsvilkår og -betingelser, eller regler for bruken, som du må overholde. Forutsatt at du er informert om disse betingelsene og reglene gjennom QXL tjenestene, vil enhver forsømmelse fra din side i forhold til å overholde vesentlige forutsetninger i de vilkår og regler som gjelder “andre tjenester”, bli ansett som et vesentlig brudd på denne avtale.
 
3. Registrering 3.1. Registrering. Du er forpliktet til å registrere deg hos QXL’s tjenester med ditt korrekte navn, adresse og all annen forespurt informasjon. Dersom du er en selger eller avgir bud i en auksjon/bruker vår rubrikktjeneste hvor oppføringen fordrer det, kan du bli forespurt om å oppgi informasjon om et kredit, debet eller annet betalingskort. I så tilfelle garanterer du for a) at du innehar de fulle rettighetene til å benytte det angjeldende kort både på tidspunktet for oversendelse av informasjonen til QXL, og på tidspunktet når kortet benyttes, og b) at det er tilstrekkelige midler tilgjengelig for å dekke alle pådratte kostnader som følge av dine aktiviteter på QXL’s tjenester. For det tilfellet at noe av informasjonen du har avgitt blir uriktig eller erstattes av annen informasjon, plikter du å underrette QXL med den korrekte informasjon på medlemsserviceområdet av denne nettjenesten. Ved registrering av en konto er det ikke tilatt med hensvisning til ekstern nettside (eller noe som kan oppfattes som en slik henvisning) i brukernavnet. Eksempel: Du kan kalle brukerkontoen din ”hjemme” men ikke ”hjemme.no/org/com/_com/_no/ o.s.v. QXL forbeholder seg retten til å sende viktig medlemsinfo til sine medlemmer til den registrerte e-postadressen. Eksempler på slik info kan være endringer av priser, budrekkevidde o.l. 3.2. Andre vilkår. For å kunne registrere deg hos QXL’s tjenester må du (a) ha rett til å inngå juridisk bindende avtaler for denne type varer eller tjenester som du vil gi bud på eller selge via QXL’s Tjenester og (b) du må være minst 18 år gammel for å bli Medlem som privatperson.
 
4. Personlig informasjon og personvern 4.1. Konfidensialitet. Vi videreformidler kun personlige-, avtale – og betalingsdata som du har registrert hos oss til selger i Auksjoner som du har deltatt i, for å tilrettelegge for transaksjonen. QXL kan benytte “cookies”, eller andre tekniske virkemidler inkludert lagre ditt passord, for å gjøre din opplevelse av QXL’s tjenester enklere. Når man selger på Rubrikk godtar man den informasjonen man selv legger ut som f.eks Telefonnummer, navn, adresse med mere. 4.2. Personvernspolitikk. Personvernspolitikken utgjør en del av denne avtalen. Ved å akseptere vilkårene har du også gitt din tillatelse til at vi kan benytte din personlige informasjon i henhold til denne politikken. QXL vil ikke benytte denne informasjonen for noe annet formål eller utlevere den til noen annen person, med mindre du har gitt din tillatelse til at QXL gjør dette, enten ved registrering eller på et annet tidspunkt. Vi kan også utlevere informasjonen dersom en rettslig kjennelse eller dom pålegger oss utlevering. Videre forbeholder QXL seg retten til å utlevere informasjon om brukerdata til tredjepart dersom det etter QXLs oppfatning er overveiende sannsynlig at du gjennom din aktivitet på QXL har begått ett inngrep mot slik tredjeparts varemerke-, design-, patent-, eller opphavsrett eller noen andre immaterielle rettigheter forutsatt at tredjepersoner som opplysningene utleveres til trenger disse opplysningene for å vareta en berettiget interesse, og hensynet til ditt personvern ikke overstiger denne interessen (jf. Personopplysningsloven § 8 f ). 4.3. Konfidensialitet av medlemmer. Med mindre annet er avtalt med QXL, aksepterer du å ikke benytte noen informasjon angående andre medlemmer som er tilgjengelig fra QXL’s tjenester eller gitt til deg av QXL eller et annet medlem (inkludert, men ikke begrenset til, benyttelse av medlemmers e-postadresser i den hensikt å sende ut spam eller trakassering) unntatt for å inngå eller gjennomføre transaksjoner gjennom QXL’s tjenester. 4.4. Databehandlingsansvarlig hos QXL.NO er vår Kunde og Sikkerhetssjef. Han kan treffes på erlend@qxl.no . For mer informasjon om dine rettigheter så vil Databehandlingsansvarlig anbefale å lese om “Lov om behandling av personopplysninger” jf. § 18 , 27 og 28 i For ytterlig informasjon om hvordan QXl behandler personvern se Personvern
 
5. Auksjonsregler 5.1. Auksjoner og auksjonsregler. QXL tjenestene tilbyr deg muligheten til å delta i ulike auksjonsformer (fellesbetegnelse, “Auksjoner”). Før du deltar i noen auksjon, må du forsikre deg om at du forstår hvordan auksjonen gjennom QXL’s tjenester foregår, ved å lese auksjonsreglene. Ved behov kan vi endre auksjonsreglene slik at de er samsvarende med utviklingen av vårt tilbud. Endringene kan bestå i både å inkludere (eller utelate) særskilte auksjonsformer, eller ved endringer i måten personlige auksjoner gjennomføres på. Derfor skal du holde deg oppdatert med innholdet i Auksjonsreglene.
 
6. Salg eller budgivning i en auksjon 6.1. Relevant innhold. Innholdet av budskap fra selgeren eller budgiver skal utelukkende vedkomme temaet for auksjonen, og ikke andre uvedkommende temaer. Slike uttalelser skal for eksempel ikke bli benyttet som et middel for kommunikasjon mellom en eller flere andre medlemmer, og skal ikke benyttes til generell reklame eller salgsfremmende virksomhet for selgerens varer eller tjenester. Dersom du inkluderer en hypertekstlink til en annen side i en oppføring, må denne siden også tilfredsstille kravet til relevans. I alle tilfelle må du godta at vi er berettiget til å fjerne enhver slik link, eller forlange slik link fjernet. 6.2. Medlemskarakterer. Vi stiller til rådighet en karakterboktjeneste. Gjennom denne gis medlemmer mulighet til å kommentere den service som de har mottatt fra andre Medlemmer i bestemte auksjoner. Du kan kun sette karakter på medlemmer som du enten har solgt varer eller tjenester til eller medlemmer som du har kjøpt varer eller tjenester fra. Dine karakterer vil bli unike – d.v.s at 10 positive karakterer fra samme kjøper, vil telle som 1 positiv karakter. På denne måten vil både kjøper og selger få et mer realistisk inntrykk. Karakterene som kan gis er positiv, nøytral og negativ. Alle karakterer skal være korrekte og rettferdige, og må overholde de krav som fremsettes i punkt 6.8 nedenfor. QXL forbeholder seg retten til å slette urettmessige karakterer. 6.3. Budenes bindende karakter. Alle bud inngitt i alle typer auksjoner er bindende. Dette innebærer at plasseringen av et bud via din QXL konto (foretatt enten av deg eller andre som disponerer kontoen) ikke kan tilbakekalles fra Auksjonen etter at det er avgitt, og at budet er juridisk bindende. Er ditt bud vinnende anses en avtale for inngått mellom deg og selger når auksjonen stenger. 6.4. Oppføringenes bindende karakter. Overalt hvor denne avtale benytter termen “oppføring”, menes selgerens beskrivelse av varene og/eller tjenestene vedkommende tilbyr for salg eller leverer gjennom auksjon via QXL’s tjenester, inkludert ethvert tilleggsvilkår og – betingelse spesielt til vedkommende auksjon. Enhver oppføring av enhver vare eller tjeneste for inkludering i en auksjon som er foretatt via din QXL konto (enten av deg selv eller andre som disponerer kontoen), er juridisk bindende, og kan ikke tilbakekalles eller endres etter at det første budet i den aktuelle auksjonen er inngitt. Ved kjøp av nye varer fra en profesjonell selger, gjelder Lov om angrerett dersom du handler som forbruker / Privatperson. Les mer om angrerettloven her: http://www.lovdata.no/all/nl-20001221-105.html 6.5. Selgers eiendomsrett. For enhver vare eller tjeneste som du legger ut for salg i en auksjon forsikrer du at du har juridisk berettigelse til å overføre eiendomsretten til den som måtte erverve varen eller tjenesten i angjeldende auksjon. 6.6. Nøyaktighet av beskrivelser. Du plikter å beskrive de varer og tjenester som inngår i en beskrivelse du ønsker å inkludere i QXL’s tjenester på en nøyaktig og presis måte, og du er ansvarlig for enhver feil eller utelatelse i din beskrivelse. Ethvert varemerke eller annen indikasjon på opprinnelse eller fabrikant som du inkluderer i din Beskrivelse må være helt nøyaktig, og ikke virke villedende. 6.7. Forbud. Som selger er du ansvarlig for å sikre at verken salg av varene eller tjenesten i seg selv, den beskrivelse som du bringer til veie for disse, eller enhver annen aktivitet eller meddelelse (inkludert enhver innleggelse av en medlemsvurdering – se punkt 5.18 under) som blir gjort i forbindelse med en QXL auksjon vil (a) være i stand til å krenke immaterielle rettigheter eller andre rettigheter til enhver fysisk eller juridisk person, (b) bryte noen gjeldende rettsregel, hva enten dette er straffelov, erstatningslov eller annen rett, eller © være støtende, obskøn, fornærmende, falsk, upålitelig eller villedende. QXL forbeholder seg retten til å fjerne auksjoner som QXL finner støtende, umoralsk eller upassende 6.8. Forbudte gjenstander på QXL. I henhold til utførlig behandling av punkt 6.8 ovenfor (men uten å begrense dens innhold), må du ikke uten QXL’s eksplisitte tillatelse gjøre forsøk på å kjøpe eller selge følgende forbudte objekter: * tyvegods * piratkopierte varer (inkl. VCD) samt uatoriserte kopier (XviD/DivX/mp3) * alkohol * tobakksvarer (samleobjekter er tillatt) * gjenstander som inneholder nazistisk propaganda/ informasjon / symboler * gjenstander som bryter med norsk lov. 6.9. Korrekt bruk av kategorier. Du må kun plassere en gjenstand i den QXL kategorien som den gjenstanden for auksjonen naturlig passer inn under (og ikke i noen annen kategori). 6.10. Manipulerende budgivning. Du må ikke avgi bud som på noen måte kan virke manipulerende inn på en Auksjon. Spesielt – hvis du er selger – kan du ikke avgi bud i din egen auksjon, hva enten gjennom din egen QXL-konto eller gjennom et annet medlems konto. 6.11. Selgers vilkår og betingelser. Helheten av avtalevilkårene og betingelser som kommer til anvendelse mellom budgivende medlemmer og selgere i forhold til gjenstanden for hver enkelt auksjon, skal være de som er spesifisert av selgeren, og er underlagt gjeldende rett. Det er selgerens plikt, og ikke QXLs, å bekjentgjøre budgivende medlemmer med disse vilkår og betingelser. Det er selgers og budgivende medlemmers plikt å holde seg orientert om gjeldende rett. Dersom du opptrer som profesjonell selger og selger nye varer til forbrukere/privatpersoner, plikter du å etterleve reglene i angrerettloven. http://www.lovdata.no/all/tl-20001221-105-002.html http://www.lovdata.no/all/tl-20001221-105-003.html 6.12. QXL’s immaterielle rettigheter. Du erkjenner at all opphavsrett, varemerker og andre immaterielle rettigheter i forhold til QXL tjenester eies av QXL (eller dets datterselskaper). Du kan ikke anvende noen av disse immaterielle rettigheter eller QXL’s Tjenester, unntatt i den grad som er nødvendig for å gjennomføre auksjoner på den måte som er forutsatt i denne avtale. QXL forbeholder seg retten til å benytte brukernes bilder i forbindelse med promotering og andre aktiviteter. 6.13. Samarbeidsprogram for immatrielle rettigheter
6.14 Selger er selv  ansvalig for at rettigheter for bruk av bilder blir riktig  brukt  iht. gjeldene norsk lov . Vi gjør oppmerksom på at bilder som selger legger opp vil bli indeksert i søkermotorer.
6.15 Selger skal informere kjøper i auksjonene om når kjøper kan forvente produktet. Det kan ikke avtales lengere tid for levering en 14 virkedager.
 
7. Betaling og honorar 7.1. Valuta. Hver auksjon blir gjennomført i en bestemt valuta som følger det lands QXL tjenester du ønsker å kjøpe/selge fra. Beløp som forfaller til betaling skal betales i den fastsatte valutasorten. QXL har ikke ansvar for avvik mellom den faktiske kostnad og reell kostnad (valutaomregning). 7.2. Honorarer. I. Alle som kjøper og selger på QXL forplikter seg til å betale honorarene som er angitt her: sukessprovisjon, listepris, gebyr for eventuelt valgte promoteringer og hammerslagsgebyr. Honoraret kan inkludere, men er ikke begrenset til å inkludere, et honorar for enhver auksjon hvor et vinnende bud oppnås. Du erkjenner og samtykker i at QXL fra tid til annen er berettiget til å endre beløpet som utgjør grunnlaget for utregning av honoraret, forutsatt at dette beløpet eller grunnlaget klart fremgår på tidspunktet hvor auksjonen legges ut. Dersom du er besøkende på QXL.no fra et annet land aksepterer du våre norske regler når du logger deg inn med din norske konto. Det samme hvis du som norsk skal handle på en QXL tjeneste i et annet land. Du må da logge inn som lokal bruker i det landet du ønsker, og aksepterer derved det landets regler og honorarer og ikke honorarene som det refereres til i punkt II. Utestående beløp for bruk av QXL sine tjenester skal betales umiddelbart og følge de frister QXL til enhver tid gir. Misligholdes dette vil QXL kontoen bli stengt og skyldig beløp oversendes til vår innkrevningspartner. QXL har en policy å kreve inn alle utestående beløp uavhengig av størrelse. III. Salgsprovisjon som skal betales på grunnlag av formidling av en auksjon vil ikke under noen omstendighet bli rabattert eller tilbakeført til selgeren. Andre provisjoner som oppstår i forbindelse med en auksjon vil ikke bli rabattert eller refundert med mindre selgeren på en for oss utfyllende og akseptabel måte beviser både at (a) salget av gjenstanden i den aktuelle auksjon ikke ble gjennomført og (b) at den mislykkede gjennomføringen av salget ikke skyldtes noen form for uaktsomhet fra selgeren eller annet brudd på selgers forpliktelser. IV. Fra tid til annen kan vi tilføre nye eller ekstra tjenester som krever betaling av provisjoner – enten til oss eller til en utnevnt tredjepart – på vilkår som vil bli spesifisert på tidspunktet når slike tjenester gjøres tilgjengelig. Se salgsprovisjoner Prisliste

V. Hvis selger ønsker å få utbetalt det han/henne har til gode på sin saldo vil det bli tatt et gebyr på 25 kroner.

 
8. QXL sin rolle 8.1. QXL sin rolle. Bortsett fra i auksjoner hvor QXL selv er selger, er QXL ikke og kan ikke bli holdt ansvarlig for oppføringen av eller de varene og tjenestene som tilbys for salg eller levering av selgeren. Dette gjelder uavhengig av om selgeren er en privatperson eller et selskap. QXL har ikke kontroll over eller ansvar for kvaliteten, sikkerheten, eller lovligheten av varer og tjenester som er gjenstand for slike auksjoner, sannheten og nøyaktigheten av oppføringen, hvorvidt selgeren kan eller vil levere de aktuelle varer og tjenester, eller hvorvidt bydende medlemmer kan eller vil betale for dem. QXL gjennomfører ikke en forhåndsvurdering av varer og tjenester som gjøres tilgjengelig gjennom auksjonene. Med mindre annet uttrykkelig er erklært i forbindelse med den aktuelle oppføringen er QXL ikke selv part i noen av auksjonene og tilbyr kun de tekniske mulighetene, og en markedsplass, hvor disse auksjonene kan bli gjennomført. Videre kan QXL ikke kontrollere gjennomføringen og gyldigheten av auksjonstransaksjoner, selv om det er forbudt for medlemmer å gjøre det kan enkelte legge ut informasjon, eller på annen måte oppføre seg på en måte som er upålitelig, ulovlig eller som utgjør et brudd på medlemmenes forpliktelser etter denne avtalen. Du skal derfor utøve en ikke mindre grad av aktsomhet når du deltar i en auksjonstransaksjon – uavhengig av om det er som selger eller kjøper – enn det du ville utøvd ved deltakelse i en tilsvarende transaksjon i andre annonsemedier. Se også tilleggsregler for Rubrikk. 8.2. Beskrivelsen av varer og tjenester hvor QXL selv er selger er etter QXL’s egen viten så nøyaktig som mulig. Vi gjør vårt beste for å rette feil og utelatelser så fort som praktisk mulig etter at vi har blitt kjent med den, og vi skal gi beskjed til deg om enhver endring gjort på siden hvor auksjonens utvikling vises. Dersom vi må korrigere en oppføring kan enhver budgiver trekke tilbake bud som måtte være avgitt i den gjeldende auksjon før korreksjonen ble utført. I auksjoner hvor QXL er selger vil vi også tilby en tjeneste i overensstemmelse med garantien for våre partnerauksjoner QXL gir ikke andre garantier og vilkår, hva enten uttrykt eller underforstått (inkludert de som relaterer seg til tilfredstillende kvalitet eller formålsegnethet), i den fulleste mulig lovlig utstrekning. Vårt ansvar for feil og utelatelser er også begrenset av punkt 9 i denne avtale. 8.3. Drift av auksjoner. QXL forbeholder seg retten til å stenge auksjoner/fastprisannonser før de avsluttes, til å forlenge auksjoner/fastprisannonser, til å avlyse eller tilbakekalle beskrivelser eller til å avbryte tjenester som sådan, hvor vi har tvingende juridiske eller tekniske grunner for å gjøre dette (inkludert tekniske problemer opplevd av QXL, en selger eller på Internett). I den grad det er praktisk mulig, vil vi gi en rimelig forhåndsadvarsel angående tiltak som nevnt ovenfor som aktes gjennomført av QXL. QXL vil på tilsvarende vis innen rimelighetens grenser bestrebe seg for å få behandlet de bud som er plassert, men garanterer ikke at det enkelte bud vil bli ansett for å være avgitt. Det kan også forekomme tilfeller hvor denne nettjenesten eller andre nettjenester som QXL’s tjenester tilbys gjennom blir utilgjengelig, enten på planlagt eller ikke planlagt grunnlag. Du tilkjennegir at vi ikke er avtalerettslig (eller på noen annen måte) er forpliktet eller behøver å tilby eller gjøre tilgjengelig til deg noen av auksjonene, eller denne eller noen annen nettjeneste. 8.4. Avlysning av auksjoner/fastprisannonser. Ethvert medlem erkjenner at vi har rett til å avlyse enhver auksjon/fastprisannonse som forekommer oss – basert på informasjon mottatt fra tredjepersoner eller andre medlemmer – å medføre et mislighold av denne avtale (inkludert punkt 6.8, 6.9, 8.5 og 8.6). For dette tilfelle vil vi informere både selgeren og under tiden en eller flere budgivende medlemmer om avlysningen av auksjonen. 8.5. Misbruk av QXLs tjenester. QXL forbeholder seg retten til å suspendere eller stenge kontoen og til å suspendere eller avslutte enhver auksjon tilknyttet en slik konto til et medlem som misligholder eller som for oss synes å vedvarende eller vesentlig misligholde denne avtale, herunder inkludert avgivelse av falsk registreringsinformasjon eller annen misbruk av QXL’s Tjenester. En person som får sin konto suspendert eller avsluttet av QXL kan ikke på nytt registrere seg for bruk av QXL’s tjenester uten vårt forhåndssamtykke. Ved misbruk forbeholder vi oss retten til å oppbevare data tilknyttet den stengte/suspenderte konto, for intern bruk. Vi gjør deg oppmerksom på at forsøk på ulovlig aktivitet og misbruk av våre tjenester på QXL.no vil kunne bli overlevert til politiet ved straffbare forhold for rettslig oppfølging. 8.6. Sjekk av oppføringer. QXL kan fra tid til annen, uten at en er forpliktet til å gjøre dette, sjekke om en gjenstand lagt ut for salg mistenkes for å være stjålen eller selges ulovlig, slik sjekk kan gjennomføres mot databaser drevet av QXL eller tredjeparter, eller ved historisk data tilgjengelig for QXL. 8.7. Bedragerivarsel. Vi tilbyr en tjeneste for å rapportere til oss auksjoner som synes å krenke immaterielle rettigheter eller andre gjeldende lover og regler. Vi anbefaler våre medlemmer å anvende denne tjenesten.
 
9. QXL sitt ansvar 9.1. I den utstrekning dette tillates av norsk lov frafaller du ethvert krav mot QXL, dets representanter og ansatte som måtte oppstå i forbindelse med eller i sammenheng med enhver auksjon, inkludert (men ikke begrenset til) ethvert krav eller forlangende i forbindelse med beskrivelsen av salgsgjenstanden, bud, ikke gjennomførte eller gjennomførte transaksjoner, eller varer eller tjenester tilbudt eller faktisk solgt gjennom eller i forbindelse med enhver auksjon. Vennligst se vår politikk angående bedrageri for ytterligere detaljer. 9.2. Forhold utenfor QXL’s kontroll. QXL er ikke ansvarlig for manglende gjennomføring av forpliktelser etter denne Avtale, dersom dette skyldes forhold som ligger utenfor QXL’s kontroll. 9.3. Indirekte tap/ følgeskader. Vi er ikke ansvarlige overfor deg eller overfor noen tredjepart for indirekte- eller andre følgeskader eller tap, eller for noe tap av data, profitt, inntekter, utbytte eller omsetning, uavhengig av hvordan skaden eller tapet har oppstått (hva enten skaden eller tapet skyldes uaktsomhet eller brudd på denne avtale eller har skjedd på annen måte). 9.4. Maksimalt ansvar. Uten å begrense omfanget av ovenstående bestemmelse kan det ansvar som QXL pådrar seg i henhold til denne avtale (enten det skyldes uaktsomhet eller annet ansvarsgrunnlag) i alle tilfeller ikke overstige det høyeste av følgende beløp (a) NOK 5000,- eller (b) et beløp tilsvarende de beløp som er betalt av, eller skal betales til deg i forbindelse med auksjonen(e) hvor grunnlaget for slikt ansvar har oppstått, uavhengig av årsak eller handling. 9.5. Ikke unntatt ansvar. QXL’s ansvar for død eller personskade som følge av uaktsomhet fra QXL’s side begrenses ikke av inneværende avtale. Videre gjelder ikke QXL’s ansvarsfraskrivelser på områder hvor slik ansvarsfraskrivelse etter lov og rett ikke er tillatt. Enhver lovpålagt bindende rettighet som du måtte ha som forbruker forblir uberørt av denne avtale. 9.6. Skadesløsholdelse. Du aksepterer å holde QXL skadesløs for ethvert ansvar, krav eller utgift som måtte oppstå som en følge av brudd på denne avtale av deg eller gjennom din QXL-konto.
 
10. Annet 10.1. Overdragelse. QXL forbeholder seg retten til å overdra eller delegere alle eller deler av sine rettigheter og forpliktelser etter denne Avtale. Dersom denne retten utøves fra QXL skal overtagende eller tildelegert part benevnes på vår hovedside og du vil ha rett til å avslutte denne avtale umiddelbart. Uten på forhånd å ha innhentet skriftlig samtykke fra QXL har du ikke rett til å overdra eller frasi deg forpliktelsene etter denne Avtale. 10.2. Ugyldighet. For det tilfelle at noen bestemmelse i inneværende avtale skulle vise seg å være ugyldig eller ugjennomførlig grunnet rettslig kjennelse eller dom, skal gjenværende bestemmelser i avtalen fortsatt anses som gyldige og håndhevbare.