Hvordan blir jeg medlem på QXL.no?
 
 

Auksjonsregler

QXL har gjennom en årrekke bygget opp en sikker og seriøs tjeneste for netthandel. For å ivareta dette har vi noen retningslinjer og grunnleggende regler som alle våre brukere må følge. Brudd på disse kan medføre utestengelse, mulighet for politianmeldelse og eventuelt negativ karakter fra den du handler med.
1. Du garanterer din intensjon og mulighet til å selge alle gjenstander du legger opp på QXL, i henhold til slik varen ble fremstilt i gjenstandsbeskrivelsen når bud ble avgitt.
2. Du må være fyllt 18 år for å bli medlem på QXL.
3. Det er ikke tillatt å ha mer enn 1 QXL-konto. Ved flere kontoer i samme husstand og en av disse blir utestengt, vil også de andre kontoene registrert på samme husstand bli utestengt.
4. Alle varer må følge norsk lov. Forsøk på salg av ulovlige gjenstander ifølge norsk lov, samt uønskede gjenstander ifølge QXLs egen Forbudtliste, er strengt forbudt. QXL forbeholder seg retten til å stenge auksjoner der innholdet er ufullstendig, støtende, eller irrelevant. Ved brudd på disse bestemmelsene risikeres utestengelse samt politianmeldelse.
5. Alle vinnende bud er bindende for budgiver. Om man ved en feil har bekreftet sitt bud må man selv avtale med selger for å eventuelt få handelen hevet. Dette foregår fullt og helt mellom kjøper og selger. QXL sletter kun bud ved henvendelse fra selger av en auksjon.
6. Selger er forpliktet til å selge varen til budvinner. QXL sletter ikke auksjoner med mindre selger har en meget god grunn for at auksjonen skal stenges. Dette vurderes av QXL fra sak til sak.
7. Det er ikke tillatt å gi bud på egne auksjoner. Du kan ikke gi bud på dine egne auksjoner, og det er ikke tillatt å be en tredjemann om å gjøre dette for deg. Brukere som gjør dette vil bli utstengt som selgere på QXL med en karantenetid på 3 mnd. Dette vurderes fra sak til sak og karantenetiden kan bli lengre enn 3 mnd. Dette avgjøres av QXL.
8. Du garanterer at gjenstanden er som beskrevet ved avsendelse. Du må med en gang refundere kjøper dersom gjenstanden ikke er som beskrevet når den mottas av kjøper. Kjøper må returnere varen for selgers regning før refusjon finner sted. Vi anbefaler deg å forsikre varen din før den sendes for å dekke mulige skader under forsendelse. Selger er ansvarlig for gjenstanden helt til den er mottatt av kjøper.
9. All informasjon om vinnende og tapende budgivere som gis deg er å betrakte som privat informasjon og skal kun brukes for å fullføre den aktuelle handelen gjennom QXL. Misbruk av denne private informasjonen er strengt forbudt. Dette inkluderer alle detaljer som telefon og e-post, eller å legge til brukeren i mailinglister. I henhold til personvernloven utgis ikke kontaktinformasjon fra QXLs side dersom ingen handel har funnet sted.
10. QXL forbeholder seg retten til å stenge muligheten for salg på gitte tidspunkter uten forvarsel.
11. QXL forbeholder seg retten til å flytte en auksjon mellom kategorier. Dette gjøres i tilfeller hvor auksjonen er lagt i feil kategori. I tillegg lager vi regelmessig nye kategorier hvis noen blir for store, for å kunne presentere innholdet bedre for våre kjøpere. Dersom en selger gjentatte ganger plasserer auksjoner i feil kategori med overlegg kan dette resultere i utestengelse uten forvarsel.
12. QXL forbeholder seg retten til å utestenge useriøse brukere, slette auksjoner, slette bud, slette karakterer eller innlegg, både på auksjonen og i diskusjonsforumet uten forvarsel. Ulovlig innhold på QXL som kan føre til ovenstående konsekvens innbefatter å publisere støtende, ufullstendig, sjikanerende eller irrelevant innhold slik som:
  • Markedsføring av eksterne tjenester
  • Andre selgeres auksjoner
  • Oppfordre til bytting eller oppgjør for handelen utenom auksjonen
  • Legge igjen e-postadresse, telefonnummer eller link til ekstern nettside i auksjoner (unntak ved salg av bil eller MC eller ved spesiell avtale med QXL)
  • Komme med usaklige kommentarer eller sjikanering for å stille selger i dårlig lys
  • Andre useriøse elementer som misbruker tjenestens formål.
  • Man kan heller ikke registrere telefon- eller mobilnummer, egen nettside eller lignende som brukernavn da det ikke er tillatt å gjøre sine kontaktopplysninger tilgjengelig for andre brukere med mindre en handel har funnet sted.
NB! Dette gjelder all info du legger opp på QXL, inkludert spørsmål og svar i auksjonene. Slike forsøk på useriøs aktivitet undergraver tjenestens nytteverdi for andre brukere hvis det forekommer, og vil derfor håndheves aktivt på lik linje med alle de andre auksjonsreglene og kundevilkårene. Man forplikter seg til å følge både auksjonsreglementet og kundevilkårene som medlem på QXL. Brudd på disse vil kunne føre til umiddelbar utestengelse uten forvarsel fra QXL og rettslig oppfølging vil kunne vurderes dersom nødvendig. Medlemmer som får en negativ karakter som sin første karakter på QXL, vil bli automatisk utestengt fra tjenesten. Selgere kan legge inn negativ karakter på kjøpere som ikke gjør opp for seg. Hvis man mottar en negativ karakter som sin første karakter vil man ikke ha mulighet til å benytte kontoen igjen før man har ordnet opp med selger, og selger har godkjent at karakteren kan slettes.
13. På QXL betaler selgere en listepris for å legge ut et produkt, i tillegg til en provisjon hvis produktet blir solgt, samt eventuelle frivillige promoteringskostnader. Som medlem på QXL forplikter du deg til å ha en oppdatert e-postadresse til enhver tid hvor QXL kan sende faktureringsinfo og andre nødvendige beskjeder. Selger har ikke anledning til å ilegge sine budgivere avgiftene fra QXL. Brudd på dette punktet kan føre til at selger blir utestengt uten forvarsel. De til enhver tid gjeldende satser/priser på QXL finner du i vår prisliste. Prisen på alle varer som selges skal være inkludert 25% mva.
14. Grunnlag for karaktersetting. Man skal ikke gi karakter før man har tatt kontakt med den man handler med for å løse eventuelle problemer. Er ikke produktet som beskrevet eller ødelagt under transport skal selger ha mulighet til å ordne opp i dette før negativ karakter settes. Negative karakterer har stor betydning for den som mottar den. Resultatet kan være utestengelse fra auksjonen. QXL anbefaler våre brukere om å ikke gi karakter før en handel er fullført. QXL forbeholder seg retten til å utestenge medlemmer som mottar mer enn 5 negative karakterer i løpet av 7 dager. Dette gjelder uansett hvor mange positive karakterer medlemmet har, også for brukere med mer enn 90% positive karakterer. Brukere med mindre enn 90% positive karakterer blir automatisk utestengt. Det gjøres her ingen forskjell på hvor mange positive karakterer man har fra før, eller hvor mange handler man har gjennomført.
15. Kommunikasjon mellom kjøper og selger. Den primære kommunikasjonen mellom kjøper og selger på QXL foregår pr. e-post, og noen selgere påberoper seg retten til å kun svare på mailhenvendelser. Får du ikke svar på e-post vil vi anbefale deg å forsøke å ringe den du handler med. Om du ikke får svar på e-post med en gang kan dette skyldes kapasitetsproblemer. Husk at enkelte selgere har mange kunder å forholde seg til og det kan derfor være vanskelig å besvare alle henvendelser. Spørsmål om et produkt bør derfor stilles før man legger inn bud på en auksjon. Karakterer skal settes på bakgrunn av gangen i handelen, ikke basert på person eller andre transaksjoner som er gjort med selger/kjøper. Vi anbefaler at kjøper og selger tar kontakt så raskt som mulig etter auksjonsslutt. Husk at det kan være årsaker til at den andre part ikke svarer på din henvendelse umiddelbart. Hører du ikke noe fra den andre parten bør du ta kontakt igjen etter et par dager. Det er ikke tillatt å gjøre avtale om at handelen skal skje utenom QXL gjennom spørsmål- og svarskjemaet i auksjonene. Brudd på dette kan medføre utestengelse fra QXL sine tjenester. Merk: Dette gjelder ikke ved salg av bil eller båt.
16. Oppgjørsfrist. Har du ikke hørt noe fra den du handler med innen 7 dager kan du avgi negativ karakter. Husk att du her må gjøre den du handler med oppmerksom på dette før karakteren avgis. Vi anbefaler imidlertid at det her utvises skjønn. Det kan være forskjellige grunner til at du ikke får tilbakemelding fra den du handler med (sykdom, problemer med internettilgang, andre uforutsette hendelser). Har du betalt for en vare og du ikke mottar varen skal du ta kontakt med selger først og oppgi betalingsdato og beløp, slik at selger kan sjekke dette med sin bank. Årsaken til dette er at det ikke alltid forekommer hvem som har utført en betaling i mottakers bank. Vi anbefaler alle kjøpere å merke sine betalinger med gjenstandsnummer og brukernavn på QXL slik at det blir enklere for selger å holde kontroll over hvem som har betalt. I de fleste tilfeller hvor man har betalt og ikke mottatt vare er dette årsaken.
17. Ekspedisjon og gebyrer på QXL.
  • Ekspedisjonsgebyrer skal ikke gå til å dekke QXL sine provisjoner eller listepriser.
  • Porto SKAL følge posten sine satser og derfor være rimelige i forhold til gjenstanden som selges. Merk at norgespakker er forsikret av posten og QXL anbefaler dette ved forsendelse av produkter med en viss verdi.
  • Ekspedisjonsgebyr kan legges til produktets pris, men det kreves at selger opplyser om dette i auksjonsteksten med hva summen er og at ekspedisjonsgebyret følger avtaleloven § 36. (se neste avsnitt)
Ekspedisjonsgebyret er ment for å dekke selgers kostnad med å pakke og administrere det solgte produktet og skal være rimelig i forhold til produktets pris. Hvis selger ikke følger god forretningsskikk for dette kan auksjonene og medlemskontoen bli stengt. Hvis du som kjøper er usikker på ekspedisjonsgebyret i en auksjon anbefaler vi å stille selger et spørsmål før du gir bud. Punkt 3 gjelder også urimelig avbestillingsgebyr. Avtaleloven § 36: En avtale kan helt eller delvis settes til side eller endres for så vidt det ville virke urimelig eller være i strid med god forretningsskikk å gjøre den gjeldende. Det samme gjelder ensidig bindende disposisjoner. Ved avgjørelsen tas hensyn ikke bare til avtalens innhold, partenes stilling og forholdene ved avtalens inngåelse, men også til senere inntrådte forhold og omstendighetene for øvrig. Reglene i første og annet ledd gjelder tilsvarende når det ville virke urimelig å gjøre gjeldende handelsbruk eller annen kontraktrettslig sedvane.
18. Budsamarbeid. Det er ikke tillatt å gi bud på egne auksjoner, eller få andre til å gi bud på egne auksjoner for å presse opp prisen. Det er ikke tillatt med samarbeid som begrenser konkurransen, jfr. konkurranseloven kap. 3, §10. Konkurranseloven har forbud mot samarbeid mellom to eller flere bedrifter som begrenser konkurransen. Forbudet omfatter blant annet samarbeid om priser, oppdeling av markeder og begrensninger i produksjon eller salg.
19. Salg av billetter til Kultur og Idrettsarrangementer. Fra 1. juli 2007 kom det en ny lov om prispåslag på billetter på kultur og idrettsarrangement. Denne loven regulerer hvor mye en selger kan ta seg betalt hvis han/hun velger å selge billetten utenom det faste utsalgsstedet. Loven sier at prispåslag utover hva som står oppgitt på billetten ikke er tillatt. Salg av billetter på QXL skal foregå slik det er forelagt i loven. Se loven her. For å verne deg som selger samt opprettholde Norsk lov angående salg av billetter skal selger annonsere dette med QXL sin fastpris funksjon. Dvs at man legger ut sin billett med pålydende pris eller lavere. Gjenstander som åpenbart legges ut i strid med loven vil enten bli endret eller stengt uten varsel av QXL. Det vil da heller ikke refunderes listepris eller promoteringskostnader forbundet med annonsen.